Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Názov spoločnosti: TriPos A.C.T., spol. s r.o.

so sídlom: Veslárska 10, 921 01 Piešťany

IČO: 31 384 927,

DIČ: 2020354039

IČ DPH: SK2020354039

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo:  43842/T

 

Doručovať na sídlo firmy len písomné zásielky,

Tovar na reklamáciu alebo tovar z odstúpenia od zmluvy zasielať na  adresu prevádzky TriPos A.C.T, spol.s r.o, Kľačany 317, 920 64. 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky  predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné  podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky  kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci  dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu  (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred  všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného  tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených  tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe  otázky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na  uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej  správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim  vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho  a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej  len "objednávka").

 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je  e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po  predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti  tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim  označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má  predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa  aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu  zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním)  objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za  uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa  nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len  informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho  objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a  špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej  údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru,  názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,  podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta  doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno,  sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné  údaje.

 

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo  telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky  predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v  oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného  tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu  žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci  zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia  objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v  lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho,  pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1. Predávajúci je povinný:

 

a) dodať na základe objednávky potvrdenej  predávajúcim kupujúcemu  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a  zabaliť ho alebo  vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie  a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne  predpisy SR

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v  písomnej alebo  elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a  užívanie  tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu  vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar  kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,  ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom  nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník  informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny  alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na  ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho


4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v  dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím  podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní  objednávky.5. Dodacie a platobné podmienky


5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov,  typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar  dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od doručenia objednávky, ak sa  nedohodnú inak. Tovar, ktorý je skladom je spravidla odoslaný do 48hod. Tovar, ktorý nie je skladom, je spravidla dodaný do 14 dní. O dodacích  lehotách bude zákazník informovaný.

 

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.


5.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v  katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú  nezáväznými údajmi.


5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii  objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve  inak.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj  jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci  zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný  túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať  stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí  kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o  rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného  predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom  poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade  neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru  predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od  kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú  časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej  zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.5.8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru s dodaným tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.


5.9. Spôsoby platieb: Platba na dobierku, Platba na účet- pri objednávkach zo zahraničia

5.10 Spôsob dopravy: Geis kuriérskou službou , GLS kuriérska služba.

5.11. Poštovné a balné:

Cenu za balné neúčtujeme.

Zasielame aj do ČR na dobierku, môžete vyplácať na dobierku v CZK.

 

 

6. Kúpna cena

 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru  dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v  čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru  (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste  dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej  poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,  uvedený v záväznej akceptácii objednávky.


6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu  bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá  kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za  dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri  prevzatí tovaru.


6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za  tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od  kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými  právnymi predpismi SR.

 

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu  pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté  inak.


6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté  v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný  kupujúcemu poskytnúť.6.7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v  čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas,  tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar  neprevezme.

 

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

1. Reklamovať je možné len výrobok, ktorý bol zakúpený v spoločnosti  TriPos A.C.T.spol. s r.o., Veslárska 10, Piešťany. Ako záručný list slúži doklad o kúpe (faktúra) a v prípade poskytnutia dlhšej záručnej lehoty aj záručný list.

 

1.2 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Je dôležité pri prevzatí od kuriéra za prítomnosti kuriéra skontrolovať neporušenosť balenia, krabice. Pokiaľ zistíte nejaké poškodenie, preliačeninu , napíšte to do protokolu kuriérovi. Tovar prijmite, ale napíšte pri podpísaní protokolu od kuriéra, že prijímate s výhradou a uveďte tam, čo je poškodené na krabici. Toto je veľmi dôležité pri riešení reklamácie.

Pokiaľ je zistené poškodenie alebo nejaká iná závada, vyhotoví sa záznam o poškodení alebo  závady a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku alebo závady  už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky nové výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si výrobok preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Ak ide o použitú vec (napr. vystavené a predvádzané výrobky), o ktorej je spotrebiteľ vopred informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku na strane kupujúceho,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c) zanedbaním starostlivosti o výrobok a údržby výrobku.

8. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti) spôsobené používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

 

9. Reklamovaný výrobok je potrebné doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie (nie na dobierku) .

Výrobok je potrebné bezpečne zabaliť do transportného ( prepravného balenia) ,aby počas prepravy kuriérom nedošlo k poškodeniu výrobku. Výrobok je potrebné zabaliť do celistvej krabice ( jednoliaty kartón) ,  žiadne balenie rôznych krabíc prelepených lepiacimi páskami.

Ak zaslané balenie nie je možné použiť na jeho spätná zaslanie po ukončení reklamácie ,bude zásielka bez prijatia na reklamáciu vrátená späť odosielateľovi. Je to potrebné aj kvôli tomu, aby mohla byť zásielka vôbec poistená pri preprave a v prípade poškodenia ,aby bolo možné vyžadovať náhradu od prepravcu.

Je to z toho dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave zásielky a bolo možné výrobok po ukončení reklamácie zaslať späť. Pokiaľ balenie tovaru doručeného na reklamáciu nebude spĺňat tieto podmienky, nebude prevzaté na reklamáciu a bude doručené späť odosielateľovi. 

Toto platí aj v prípade osobného doručenia reklamovaného výrobku. V balení, v ktorom bude výrobok odovzdaný na reklamáciu, bude zaslaný do odborného servisu a následne späť k predajcovi   a po ukončení reklamácie zákazníkovi. Dbajte prosím na bezpečné zabalenie, aby nedošlo k poškodeniu zásielky pri preprave kuriérom.

Odporúčame výrobok zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K výrobku je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a opis reklamovanej vady. Reklamáciu je teda možné uplatniť prostriedkami diaľkovej komunikácie, na adrese TriPos A.C.T., spol. s r.o., Kľačany 317, 920 64. Kontakt : 0903 720 080  babatkovo.eu@gmail.com alebo osobne. Reklamačný formulár na stiahnutie reklamacny protokol ciste tlacivo (3)

 

Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností je TriPos A.C.T., spol. s r.o., Kľačany 317, 920 64.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného konania. 

11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následné zaevidovanie v evidencii reklamácií.

12. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.

13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na vrátenie kúpnej ceny za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Na vozidlá sa vzťahuje záruka 24 mesiacov len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku. Maximálna záručná životnosť batérie je 6 mesiacov, jej kapacita záleží na jej používaní (nabíjaní, vybíjaní).
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným materiálom alebo chybným spracovaním.
Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním. Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté starnutím, nesprávnym používaním  výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobok výslovne nie je určený pre prevádzku vo verejných požičovniach či k podobným účelom. Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických častí.
Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely.
Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
K reklamácii je nutné dodať riadne vyplnený reklamačný protokol.
Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore iba konkrétny diel.
Predajca postúpi reklamáciu dovozcovi vrátane vyššie uvedených dokladov. Dovozca reklamáciu výrobku posúdi a v prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený, poprípade vymenený za nový v lehote max 30 dní

14. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

15. Nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku. Nakoľko výrobok sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť výrobok a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránk   www.babatkovo.eu a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Predávajúci zodpovedá za vady  tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u  predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

18.Alternatívne riešenie sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Informácia v súvislosti s podávaním návrhov na alternatívne riešenie sporov
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri podávaní návrhov na Alternatívne riešenie sporov spracúva ako subjekt alternatívneho riešenia sporov osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov je v prípade podania návrhu vedenie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom v spisoch po dobu 5 rokov a v prípade listov po dobu 3 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcom osobných údajov je Ministerstvo hospodárstva SR.

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní návrhov na alternatívne riešenie sporov je poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na doručovanie zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba pri podávaní návrhu je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odmietnutie návrhu prevádzkovateľom.

Formulár návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu na stiahnutie  tu navrh-na-zacatie-ars (1)u

Mailová adresa na zaslanie  je ars@soi.sk, alebo  adr@soi.sk

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk


19.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje nižšie rozpísaný Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si  Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň  potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie  tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o  vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.  250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej  národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov (ďalej len "Zákon"). 

20. Reklamačný  poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo  forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického  obchodu predávajúceho. 

21. Reklamačný poriadok v tejto podobe  je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané  iné záručné podmienky. 

22. Kupujúci má právo uplatniť si u  predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil  výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol  zakúpený u predávajúceho. 23. Počas záručnej  doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení  tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému  zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o  zaplatení. 

24. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo  uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18  ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na  vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho  predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na  internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári  presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť  reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie  záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je  uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť  predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť  predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku  s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.  Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť  predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené  všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou  predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Začiatok reklamačného konania je zároveň  dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla  predávajúceho , ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr.  dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 

25. Kupujúci je povinný reklamovať  vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu  zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

26. Predávajúci alebo určená osoba  vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej  forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej  podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. §  18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu  vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je  reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť  kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa  doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o  vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí  doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným  spôsobom.

 

27.  Na základe rozhodnutia kupujúceho,  ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho  zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť  spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v  zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické  zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku  reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci  alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch  možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie  trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí  lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť  alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného  konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou  dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným  listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný  protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12  mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu  zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného  autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska  určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na  výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať  úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s  odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12  mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba,  ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie  uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak  kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v  doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako  aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša  predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci  odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú  vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného  posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný  kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky  náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým  súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno  zamietnuť.

 

28. Kupujúci nemá právo uplatniť  záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy  upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých  bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

29.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho  listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným  kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s  podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými  normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v
  SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,  statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 30. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru (Poukázaním na účet kupujúceho. Poštovou poukážkou peniaze neposielame)
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

31. Predávajúci je povinný o spôsobe  určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu  vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie  prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej  služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

32. Záručná doba je 24 mesiacov  (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a  začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

33. .Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

34.  V prípade výmeny tovaru za nový  dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a  prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho  listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový  začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na  nový tovar.

 

35.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru podľa všeobecného predpisu (§622 a §623):

 1. § 622
  (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  § 623
  (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

38. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

39.  Pre účely reklamácie sa za viac  krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej  vady viac ako dva krát.

 

40.  Pre účely reklamácie sa za väčší  počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych  odstrániteľných vád súčasne.

 

41.Pre účely reklamácie sa za dobu,  ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať  tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre  vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

42. Oprávnenie kupujúceho na  uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a  požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto  reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na  výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú  vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

43. V prípade, že predávajúci ukončí  reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada  výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci  uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

9. Zodpovednosť za škody na tovare, odstúpenie od zmluvy, reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený na základe zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese babatkovo.eu@gmail.com.  Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodne, zašle nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Pri vrátení tovaru kupujúci zasiela (odovzdá) tovar nepoškodený, nepoužívaný, vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva,  návodu na použitie v originálnom obale ( krabici ), tak ako mu bol doručený.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese babatkovo.eu@gmail.com spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 2. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy  adresu TriPos A.C.T, spol. s.r.o., Kľačany 317, 920 64. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu .V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 4. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu  odstupenie od zmluvy (1)

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

g) tovar si zakúpil zákazník osobne v predajni - teda nebola uzatvorená zmluva na dialku na základe zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kurierskou službou Geis alebo GLS,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou a kurierskou službou Geis alebo GLS
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pre odstúpenie od zmluvy Kupujúci musí použiť stanovený formulár

9.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

9.2 Záruka

Záruka - 1. 4. 2004 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka, ktorá predlžuje záručnú lehotu u spotrebného tovaru zo šiestich mesiacov na dva roky, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. Záručná doba všetkým osobám, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je:

 • u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 • u zánovného tovaru 21 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar,  ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);
 • u tovaru použitého 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).
Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.
Záruka v prípade Kupujúceho - Podnikateľa (Právnická osoba):
Dĺžka záruky pre PO je stanovená podmienkami obsiahnutými v rámcovej zmluve medzi distribútorom a predávajúcim. Podľa obchodného zákonníka platí záruka minimálne 12 mesiacov.
 
9.2.1 Výluky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou):
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného konania. V prípade reklamácie tovaru s nádržou na palivo musí byť v okamihu prevzatia do reklamácie nádrž prázdna. V prípade tovaru, ktorý má v sebe zabudovanú batériu musí byť v okamihu prevzatia tovaru na reklamáciu batéria plno nabitá (okrem prípadov reklamácie batérie). V prípade nedodržania tohto ustanovenia predávajúci môže vyžadovať od Kupujúceho úhradu nákladov, ktoré mu vznikli vypúšťaním a skladovaním paliva, resp. nabíjaním batérií tovaru.

10. Ochrana osobných dát

Spoločnosť TriPos, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ním disponuje), telefónne číslo a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje uvedenému zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

 

11. Osobné údaje a ich ochrana

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že  kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane  PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že  kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo  telefónu a mailovú adresu.

 

11.3. Kupujúci zaslaním objednávky  predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné  údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri  činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich  informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj  súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom uzavretia  kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje,  že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s  platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento  súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov  kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí  bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním  osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu  kupujúcim predávajúcemu.

 

11.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

 

11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na  účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

11.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely  ako sú uvedené v bode ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje  spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na  ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi,  ktoré boli získané na iné účely.

 

11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s  dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným  všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a  ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru  alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o  stave spracúvania  svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu  podľa § 26 ods.  3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b)  ZnOOÚ je  kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a  vyhodnocovania  operácií,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné  informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo  neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený  účel ich spracúvania  podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady  obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len  podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z  osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana  kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

11.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo  budú spracúvané na účely priameho marketingu bez  jeho súhlasu a žiadať  ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods.  4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.

11.11. Kupujúci na základe bezplatnej  písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u  predávajúceho kedykoľvek namietať:

 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch  podľa § 7 ods. 4 písm.  a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených  dôvodov alebo  predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a  právom  chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto  spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a  preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je  povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez   zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti  dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu  právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá  výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných  údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného  rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,  pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a  to tak,  že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená  osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje  kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo  iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia  na  zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie  bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej  medzi  predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo  požiadavke  kupujúcedho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo  na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy  uplatniť svoj názor.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s  rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos  svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú  úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23  ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa  neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu  osobných údajov.  Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom  rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije,  jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.  Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní  predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ  predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške,  ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so  zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním  informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci  vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje  najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa  § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi  dotknutej osobe a úradu.

 

 

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na  zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného  oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená  umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho.

 

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné  strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia  tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto  všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu  resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že  komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových  správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia  Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom  obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole  vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších  predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na  vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré  vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť  alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia  Obchodného zákonníka.

 

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky  potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom  rozsahu s nimi súhlasí.

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Názov spoločnosti: Tripos A.C.T. spol. s r.o.

so sídlom: Veslárska 10, 921 01 Piešťany

IČO: 31 384 927,

DIČ: 2020354039

IČ DPH: SK2020354039

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8027/B,

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Doručovať na sídlo firmy len písomné zásielky, tovar na reklamáciu alebo tovar z odstúpenia od zmluvy zasielať na  adresu prevádzky TriPos A.C.T, spol.s r.o, Kľačany 317, 920 64. 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky  predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné  podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky  kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci  dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu  (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred  všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného  tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených  tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe  otázky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na  uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej  správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim  vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho  a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej  len "objednávka").

 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je  e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po  predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti  tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim  označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má  predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa  aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu  zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním)  objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za  uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa  nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len  informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho  objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a  špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej  údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru,  názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,  podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta  doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno,  sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné  údaje.

 

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo  telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky  predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v  oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného  tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu  žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci  zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia  objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v  lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho,  pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1. Predávajúci je povinný:

 

a) dodať na základe objednávky potvrdenej  predávajúcim kupujúcemu  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a  zabaliť ho alebo  vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie  a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne  predpisy SR

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v  písomnej alebo  elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a  užívanie  tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu  vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar  kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,  ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom  nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník  informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny  alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na  ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho


4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v  dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím  podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní  objednávky.5. Dodacie a platobné podmienky


5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov,  typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar  dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od doručenia objednávky, ak sa  nedohodnú inak. Tovar, ktorý je skladom je spravidla odoslaný do 48hod. Tovar, ktorý nie je skladom, je spravidla dodaný do 14 dní. O dodacích  lehotách bude zákazník informovaný.

 

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.


5.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v  katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú  nezáväznými údajmi.


5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii  objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve  inak.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj  jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci  zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný  túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať  stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí  kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o  rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného  predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom  poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade  neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru  predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od  kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú  časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej  zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.5.8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru s dodaným tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.


5.9. Spôsoby platieb: Platba na dobierku, Platba na účet- pri objednávkach zo zahraničia

5.10 Spôsob dopravy: Geis kuriérskou službou , GLS kuriérska služba.

5.11. Poštovné a balné:

Cenu za balné neúčtujeme.

Zasielame aj do ČR na dobierku, môžete vyplácať na dobierku v CZK.

 

 

6. Kúpna cena

 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru  dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v  čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru  (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste  dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej  poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,  uvedený v záväznej akceptácii objednávky.


6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu  bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá  kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za  dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri  prevzatí tovaru.


6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za  tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od  kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými  právnymi predpismi SR.

 

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu  pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté  inak.


6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté  v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný  kupujúcemu poskytnúť.6.7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v  čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas,  tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar  neprevezme.

 

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

1. Reklamovať je možné len výrobok, ktorý bol zakúpený v spoločnosti  TriPos A.C.T.spol. s r.o., Veslárska 10, Piešťany. Ako záručný list slúži doklad o kúpe (faktúra) a v prípade poskytnutia dlhšej záručnej lehoty aj záručný list.

 

1.2 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Je dôležité pri prevzatí od kuriéra za prítomnosti kuriéra skontrolovať neporušenosť balenia, krabice. Pokiaľ zistíte nejaké poškodenie, preliačeninu , napíšte to do protokolu kuriérovi. Tovar prijmite, ale napíšte pri podpísaní protokolu od kuriéra, že prijímate s výhradou a uveďte tam, čo je poškodené na krabici. Toto je veľmi dôležité pri riešení reklamácie.

Pokiaľ je zistené poškodenie alebo nejaká iná závada, vyhotoví sa záznam o poškodení alebo  závady a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku alebo závady  už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky nové výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si výrobok preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Ak ide o použitú vec (napr. vystavené a predvádzané výrobky), o ktorej je spotrebiteľ vopred informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku na strane kupujúceho,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c) zanedbaním starostlivosti o výrobok a údržby výrobku.

8. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti) spôsobené používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

 

9. Reklamovaný výrobok je potrebné doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie (nie na dobierku) alebo osobne na kontaktnú adresu. Výrobok je potrebné bezpečne zabaliťdo transportného ( prepravného balenia) ,aby počas prepravy kuriérom nedošlo k poškodeniu výrobku. Výrobok je potrebné zabaliť do celistvej krabice ( jednoliaty kartón) ,  žiadne balenie rôznych krabíc prelepených lepiacimi páskami.

Ak zaslané balenie nie je možné použiť na jeho spätná zaslanie po ukončení reklamácie ,bude zásielka bez prijatia na reklamáciu vrátená späť odosielateľovi. Je to potrebné aj kvôli tomu, aby mohla byť zásielka vôbec poistená pri preprave a v prípade poškodenia ,aby bolo možné vyžadovať náhradu od prepravcu.

Je to z toho dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave zásielky a bolo možné výrobok po ukončení reklamácie zaslať späť. Pokiaľ balenie tovaru doručeného na reklamáciu nebude spĺňat tieto podmienky, nebude prevzaté ne reklamáciu a bude doručené späť odosielateľovi. 

Toto platí aj v prípade osobného doručenia reklamovaného výrobku. V balení, v ktorom bude výrobok odovzdaný na reklamáciu, bude zaslaný do odborného servisu a následne späť k predajcovi   a po ukončení reklamácie zákazníkovi. Dbajte prosím na bezpečné zabalenie, aby nedošlo k poškodeniu zásielky pri preprave kuriérom.

Odporúčame výrobok zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K výrobku je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a opis reklamovanej vady. Reklamáciu je teda možné uplatniť prostriedkami diaľkovej komunikácie, alebo osobne na adrese TriPos A.C.T., spol. s r.o., Kľačany 317, 920 64. Kontakt : 0902 400 099,  babatkovo.eu@gmail.com. Reklamačný formulár na stiahnutie tu

Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností je TriPos A.C.T., spol. s r.o., Kľačany 317, 920 64.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného konania. 

11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následné zaevidovanie v evidencii reklamácií.

12. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.

13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na vrátenie kúpnej ceny za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Na vozidlá sa vzťahuje záruka 24 mesiacov len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku. Maximálna záručná životnosť batérie je 6 mesiacov, jej kapacita záleží na jej používaní (nabíjaní, vybíjaní).
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným materiálom alebo chybným spracovaním.
Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním. Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté starnutím, nesprávnym používaním  výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobok výslovne nie je určený pre prevádzku vo verejných požičovniach či k podobným účelom. Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických častí.
Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely.
Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
K reklamácii je nutné dodať riadne vyplnený reklamačný protokol.
Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore iba konkrétny diel.
Predajca postúpi reklamáciu dovozcovi vrátane vyššie uvedených dokladov. Dovozca reklamáciu výrobku posúdi a v prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený, poprípade vymenený za nový v lehote max 30 dní

14. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

15. Nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku. Nakoľko výrobok sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť výrobok a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránk   www.babatkovo.eu a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Predávajúci zodpovedá za vady  tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u  predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

18.Alternatívne riešenie sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Informácia v súvislosti s podávaním návrhov na alternatívne riešenie sporov
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri podávaní návrhov na Alternatívne riešenie sporov spracúva ako subjekt alternatívneho riešenia sporov osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov je v prípade podania návrhu vedenie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom v spisoch po dobu 5 rokov a v prípade listov po dobu 3 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcom osobných údajov je Ministerstvo hospodárstva SR.

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní návrhov na alternatívne riešenie sporov je poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na doručovanie zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba pri podávaní návrhu je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odmietnutie návrhu prevádzkovateľom.

Formulár návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu na stiahnutie  tu

Mailová adresa na zaslanie  je ars@soi.sk, alebo  adr@soi.sk

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk


19.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje nižšie rozpísaný Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si  Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň  potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie  tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o  vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.  250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej  národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov (ďalej len "Zákon"). 

20. Reklamačný  poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo  forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického  obchodu predávajúceho. 

21. Reklamačný poriadok v tejto podobe  je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané  iné záručné podmienky. 

22. Kupujúci má právo uplatniť si u  predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil  výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol  zakúpený u predávajúceho. 23. Počas záručnej  doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení  tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému  zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o  zaplatení. 

24. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo  uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18  ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na  vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho  predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na  internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári  presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť  reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie  záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je  uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť  predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť  predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku  s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.  Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť  predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené  všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou  predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Začiatok reklamačného konania je zároveň  dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla  predávajúceho , ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr.  dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 

25. Kupujúci je povinný reklamovať  vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu  zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

26. Predávajúci alebo určená osoba  vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej  forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej  podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. §  18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu  vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je  reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť  kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa  doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o  vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí  doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným  spôsobom.

 

27.  Na základe rozhodnutia kupujúceho,  ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho  zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť  spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v  zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické  zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku  reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci  alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch  možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie  trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí  lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť  alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného  konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou  dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným  listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný  protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12  mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu  zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného  autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska  určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na  výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať  úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s  odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12  mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba,  ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie  uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak  kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v  doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako  aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša  predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci  odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú  vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného  posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný  kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky  náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým  súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno  zamietnuť.

 

28. Kupujúci nemá právo uplatniť  záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy  upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých  bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

29.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho  listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným  kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s  podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými  normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v
  SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,  statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 30. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru (Poukázaním na účet kupujúceho. Poštovou poukážkou peniaze neposielame)
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

31. Predávajúci je povinný o spôsobe  určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu  vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie  prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej  služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

32. Záručná doba je 24 mesiacov  (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a  začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

33. .Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

34.  V prípade výmeny tovaru za nový  dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a  prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho  listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový  začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na  nový tovar.

 

35.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru podľa všeobecného predpisu (§622 a §623):

 1. § 622
  (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  § 623
  (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

38. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

39.  Pre účely reklamácie sa za viac  krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej  vady viac ako dva krát.

 

40.  Pre účely reklamácie sa za väčší  počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych  odstrániteľných vád súčasne.

 

41.Pre účely reklamácie sa za dobu,  ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať  tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre  vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

42. Oprávnenie kupujúceho na  uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a  požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto  reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na  výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú  vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

43. V prípade, že predávajúci ukončí  reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada  výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci  uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

9. Zodpovednosť za škody na tovare, odstúpenie od zmluvy, reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený na základe zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese babatkovo.eu@gmail.com.  Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodne, zašle nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Pri vrátení tovaru kupujúci zasiela (odovzdá) tovar nepoškodený, nepoužívaný, vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva,  návodu na použitie v originálnom obale ( krabici ), tak ako mu bol doručený.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese babatkovo.eu@gmail.com spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 2. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy  adresu TriPos A.C.T, spol. s.r.o., Kľačany 317, 920 64. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu .V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 4. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

g) tovar si zakúpil zákazník osobne v predajni - teda nebola uzatvorená zmluva na dialku na základe zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kurierskou službou Geis alebo GLS,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou a kurierskou službou Geis alebo GLS
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pre odstúpenie od zmluvy Kupujúci musí použiť stanovený formulár

9.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

9.2 Záruka

Záruka - 1. 4. 2004 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka, ktorá predlžuje záručnú lehotu u spotrebného tovaru zo šiestich mesiacov na dva roky, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. Záručná doba všetkým osobám, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je:

 • u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 • u zánovného tovaru 21 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar,  ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);
 • u tovaru použitého 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).
Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.
Záruka v prípade Kupujúceho - Podnikateľa (Právnická osoba):
Dĺžka záruky pre PO je stanovená podmienkami obsiahnutými v rámcovej zmluve medzi distribútorom a predávajúcim. Podľa obchodného zákonníka platí záruka minimálne 12 mesiacov.
 
9.2.1 Výluky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou):
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného konania. V prípade reklamácie tovaru s nádržou na palivo musí byť v okamihu prevzatia do reklamácie nádrž prázdna. V prípade tovaru, ktorý má v sebe zabudovanú batériu musí byť v okamihu prevzatia tovaru na reklamáciu batéria plno nabitá (okrem prípadov reklamácie batérie). V prípade nedodržania tohto ustanovenia predávajúci môže vyžadovať od Kupujúceho úhradu nákladov, ktoré mu vznikli vypúšťaním a skladovaním paliva, resp. nabíjaním batérií tovaru.

10. Ochrana osobných dát

Spoločnosť TriPos, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ním disponuje), telefónne číslo a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje uvedenému zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

 

11. Osobné údaje a ich ochrana

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že  kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane  PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že  kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo  telefónu a mailovú adresu.

 

11.3. Kupujúci zaslaním objednávky  predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné  údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri  činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich  informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj  súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom uzavretia  kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje,  že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s  platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento  súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov  kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí  bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním  osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu  kupujúcim predávajúcemu.

 

11.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

 

11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na  účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

11.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely  ako sú uvedené v bode ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje  spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na  ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi,  ktoré boli získané na iné účely.

 

11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s  dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným  všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a  ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru  alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o  stave spracúvania  svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu  podľa § 26 ods.  3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b)  ZnOOÚ je  kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a  vyhodnocovania  operácií,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné  informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo  neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený  účel ich spracúvania  podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady  obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len  podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z  osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana  kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

11.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo  budú spracúvané na účely priameho marketingu bez  jeho súhlasu a žiadať  ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods.  4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.

11.11. Kupujúci na základe bezplatnej  písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u  predávajúceho kedykoľvek namietať:

 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch  podľa § 7 ods. 4 písm.  a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených  dôvodov alebo  predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a  právom  chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto  spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a  preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je  povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez   zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti  dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu  právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá  výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných  údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného  rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,  pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a  to tak,  že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená  osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje  kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo  iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia  na  zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie  bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej  medzi  predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo  požiadavke  kupujúcedho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo  na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy  uplatniť svoj názor.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s  rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos  svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú  úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23  ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa  neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu  osobných údajov.  Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom  rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije,  jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.  Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní  predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ  predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške,  ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so  zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním  informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci  vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje  najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa  § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi  dotknutej osobe a úradu.

 

 

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na  zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného  oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená  umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho.

 

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné  strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia  tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto  všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu  resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že  komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových  správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia  Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom  obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole  vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších  predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na  vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré  vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť  alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia  Obchodného zákonníka.

 

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky  potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom  rozsahu s nimi súhlasí.